Научете за специалното образование IDEA Родителски права

Закон за образованието на хората с увреждания

Законът за образованието за лицата с увреждания , изменен през 2004 г., включва специфични права за родители или законни настойници на деца с увреждания.

Процедурни гаранции

Процедурните гаранции осигуряват минимални насоки за училищата относно изискванията за:

Родителските права принадлежат на родителите и облагодетелстват детето

Според IDEA родителите на детето държат образователните права на детето. Родителите запазват тези права, докато не се случи едно от следните:

След навършване на пълнолетие, млад възрастен с увреждане запазва правата си по IDEA до или без едно от следните събития:

От училищата се изисква да консултират родителите или настойници за правата си на родния си език, ако е възможно, или да осигуряват преводачески услуги, за да гарантират, че родителите ги разбират.